La HIGIENE INDUSTRIAL és la disciplina que estudia, valora i modifica els factors o agents ambientals, originats pel lloc de treball per a prevenir l’aparició de malalties professionals.
S’encarrega dels possibles riscos ocasionats per exposició a diferents tipus de contaminants i actua sobre el conjunt de variables de l’entorn de treball.
S’encarrega dels possibles riscos ocasionats per exposició a diferents tipus de contaminants i actua sobre el conjunt de variables de l’entorn de treball.
L’àmbit d’actuació de la Higiene Industrial és:

- Contaminants físics
- Contaminants biològics
- Contaminants químics

Incidint especialment:

- Sobre el focus emissor del contaminant
- Sobre el medi de transmissió
- Sobre l’individu receptor