La SEGURETAT EN EL TREBALL és una disciplina que té per objecte prevenir els accidents de treball, evitant que es produeixin o minimitzant les seves conseqüències immediates sobre les persones i els bens.

Es defineix com el conjunt de tècniques i procediments que tenen com objectiu eliminar o disminuir el risc de que es produeixin els accidents de treball i el dany que poden produir, en primera instància a les persones però també als bens i al Medi Ambient.

Per tant, la Seguretat en el treball no tan sols considera aquells accidents que causen lesions sinó també aquells que les poden produir.

L’ordre de prioritat de les seves actuacions són:
- Activitats de prevenció, s'actua sobre les causes que poden desencadenar els accidents
- Activitats de protecció, s'actua sobre els equips de treball o persones exposades als riscos

Les principals activitats que desenvolupa aquesta especialitat són:
- Tècniques analítiques
- Tècniques operatives