Serveis addicionals a l'empresa

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
Redacció i implantació de plans d'autoprotecció segons el RD 30/2015 pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
Som tècnics habilitats per protecció civil.


COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT
Servei de coordinació de seguretat i salut en fase de redacció de projecte o en fase d'execució per a obres de construcció residencial i obra civil.
Som tècnics especialistes en construcció.


REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
Redacció del pla de seguretat i salut obligatori en obres on sigueu contractistes principals segons el RD 1627/97.
Som tècnics especialistes en construcció.


REDACCIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Redacció del pla de gestió de residus segons s'especifiqui a l'estudi redactat per la direcció facultativa.
Som tècnics especialistes en construcció.